Wymagania sanitarno – higieniczne w gabinetach prowadzących zabiegi estetyczne.


Państwowa Inspekcja Sanitarna to instytucja, która będzie przeprowadzać kontrole sanitarne w lokalach prowadzących zabiegi estetyczne. Przed podjęciem decyzji, w którym lokalu będziemy prowadzić działalność z zakresu zabiegów estetycznych, nasuwa się nam mnóstwo pytań dotyczących tego, jakie wymogi powinien spełniać taki właśnie lokal.

Uzyskanie konkretnych informacji stanowi nie lada wyzwanie, gdyż w obecnym stanie prawnym brak jest konkretnych przepisów, określających konkretnie wymogi dla lokalu, w którym będą wykonywane właśnie zabiegi estetyczne.

Przepisy, które odnoszą się do prowadzenia takiej  działalności są przepisami ogólnymi, odnoszącymi się do różnych dziedzin działalności, a dotyczą zarówno warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jak i zapobieganiu zakażeniom i chorobom zakaźnym u ludzi, a także postępowania z odpadami.

Wątpliwości co do wymagań sanitarno – higienicznych nierzadko przysparza nam sama Państwowa Inspekcja Sanitarna, gdyż w zależności od tego, do której Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej wystąpimy  z zapytaniem czy to osobiście czy telefonicznie, otrzymujemy różne wytyczne.

Dlatego też warto wiedzieć, że podstawowym aktem prawnym określającym wymogi dla obiektów wykonujących usługi z zakresu medycyny estetycznej jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Rozporządzenie to zostało wydane na podstawie Prawa Budowlanego, a więc informacje w nim zawarte odnoszą się do powierzchni, instalacji wyposażenia. Zgodnie z w/w rozporządzeniem pomieszczenie lub pomieszczenia powinny być wyposażone w instalację elektryczną, wodociągową i oczywiście ściekową (instalacja ściekowa musi odprowadzać nieczystości zarówno do zbiornika bezodpływowego lub do kanalizacji miejskiej).

Ponadto należy zapewnić indywidualną (bojlery, podgrzewacze itp.) lub centralna instalację ciepłej wody, a także instalacje lub urządzenia do ogrzewania pomieszczeń. Nieodzowna jest również wentylacja grawitacyjna.

W przepisach określona jest również wysokość pomieszczeń, i tak jeżeli w pomieszczeniu przebywają te same osoby 2-4 godzin na dobę, jego wysokość nie może być niższa niż 2,2 m, natomiast czas przebywania tych samych osób przekraczać będzie 4 godz., wysokość pomieszczenia musi wynosić nie mniej niż 2,5 m.

Wymogi co do wysokości jednak zmieniają się w sytuacji kiedy zatrudniamy pracownika na umowę o pracę (bez względu czy na cały etat czy nawet na najmniejsza jego część) wtedy wysokość zależy od ilości osób, które będą przebywały w pomieszczeniu tzn. – jeśli w pomieszczeniu będzie przebywać do 4 osób wysokość pomieszczenia musi wynosić min. 2,5 m, natomiast jeżeli osób tych będzie więcej niż 4 pomieszczenie to powinno mieć wysokość min. 3 m.

Wymogi te nie dotyczą gabinetów, w których wykonywane są chirurgiczne zabiegi medycyny estetycznej.

Przepisy również zobowiązują do urządzenia toalety, ale uwaga – jeśli lokal znajduje się w budynku użyteczności publicznej (np. centrum handlowe, przychodnia, hotel) toaleta nie musi się znajdować bezpośrednio przy lokalu, w którym wykonywane są zabiegi estetyczne, może to być toaleta ogólnodostępna.

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby toaletę urządzić w lokalu, gdzie będziemy wykonywać usługi. Zgodnie z przepisami prawa, toalety (w przepisach nazywane ustępami) muszą składać się z przedsionka i kabiny ustępowej. Przedsionki musza być wyposażone w umywalki z bieżącą wodą zimna i ciepłą oraz musza być oddzielone od kabiny ścianami na pełną wysokość.

Natomiast w kabinie ustępowej zamontowana musi być miska ustępowa spłukiwana bieżącą wodą, a szerokość jej musi wynosić min. 1m natomiast długość 1,1 m, a wysokość 2,5 m. Ściany muszą być zmywalne i odporne na działanie wilgoci do wysokości 2 m. Nie ma obowiązku, żeby to była glazura również dobrze może to być odpowiednia farba czy płyta, która spełnia wymagania zmywalności i odporności na działanie wilgoci.

Obecnie obowiązujące prawo nie nakłada obowiązku posiadania w lokalu, w którym wykonywane są zabiegi estetyczne, natrysku. Jednak jeśli zdecydujemy się na taki krok należy pamiętać, że jeśli to będzie kabina zamknięta jej powierzchnia powinna wynosić 1,5 m2 , a szerokość powinna wynosić 0,9 m oraz posiadać mechaniczną wentylację wywiewną. Oczywiście są wyjątki od tych wymogów, jednak jest ich tak dużo, że należałoby temu poświęcić kolejne opracowanie.

Kiedy potrzebujemy tzw. odbioru przez Inspekcję Sanitarna naszego lokum, wtedy, gdy są to pomieszczenia w nowo wybudowanym budynku lub w sytuacji kiedy nastąpiła zmiana sposobu użytkowania, ale też nie zawsze, wszystko jest uzależnione od organu który wydaje nam pozwolenie na budowę lub użytkowanie.

Jeśli w swoim dokumencie zawrze zapis przedłożenia do odbioru opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej, musimy wystąpić do odpowiedniego terytorialnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który oddeleguje pracowników dokonujących oględzin, po których wydawana jest opinia.

Jeżeli w obiekcie będą wykonywane takie zabiegi estetyczne w trakcie których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich, należy wdrożyć i stosować procedury  zapewniające ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi.

Procedury te opisują m.in. zasady dezynfekcji sprzętu, powierzchni, skóry czy też błon śluzowych. Najczęściej są to procedury dotyczące mycia i dezynfekcji rąk, stosowanie środków ochrony osobistej (rękawice, półmaski, okulary ochronne itp.), dezynfekcji skóry przed zabiegami, postępowania ze sprzętem jednorazowego użytku lub wielorazowego użytku, postępowanie z bielizną jednorazową i wielorazową, postępowanie z odpadami komunalnymi i medycznymi, mycia i dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu.

Zasady takie musza zostać wprowadzone nie tylko ze względu z wymogami prawnymi, ale głównie zabezpieczenie przed zakażeniem chorobami zakaźnymi zarówno klientów, jaki i osób wykonujących zabiegi estetyczne.

W związku z tym, jeśli korzystamy z narzędzi wielorazowego użytku, nie możemy zapomnieć o dezynfekcji (jeśli sprzęt ten nie narusza ciągłości tkanek) i sterylizacji (kiedy ciągłość tkanek jest naruszona). Natomiast jeżeli stosowane są narzędzia jednorazowe, które przerywają ciągłość tkanek lub narzędzia i materiały zabrudzone wydzielinami i wydalinami lub płynami ustrojowymi, powinny być one zbierane w odpowiednie pojemniki i oddawane do zakładów utylizacyjnych, gdyż stanowią one odpad niebezpieczny.

Pozostałe odpady są to odpady komunalne, które oczywiście zbieramy do zamykanych pojemników i oddajemy do firmy, która zajmuje się ich wywozem. Musimy posiadać umowę na wywóz nieczystości oraz odpadów medycznych.

Informacje zawarte powyżej są to podstawowe wymogi sanitarno – higieniczne dla lokali prowadzących zabiegi estetyczne, należy pamiętać, że instytucje, które kontrolują takie właśnie lokale są zobowiązane działać w granicach prawa i nie mogą opierać się na przepisach, które już nie obowiązują. Najważniejsze w prowadzeniu zabiegów estetycznych, jest zachowanie takich warunków higieniczno – sanitarnych, które nie spowodują zachorowania, ani naszych klientów, ani osób, które je wykonują.

Zachęcamy do zapoznania się z kolejnym artykułem dotyczącym higieny w gabinecie >

 

autorka: Izabela Strzałkowska,

ekspert ds. sanitarno – epidemiologicznych i BHP